Vår omvärld

Åker och träd på en kulle.

Världen utvecklas i snabb takt. För att långsiktigt utveckla vår affär och våra verksamheter krävs en god förståelse för den omvärld vi verkar i och hur den påverkar oss och våra intressenter. Vi analyserar därför kontinuerligt yttre faktorer såsom globala trender och hur omvärlden utvecklas lokalt där vi verkar.

Utveckling i en föränderlig värld

Stena Metallkoncernen arbetar med att ta fram en koncerngemensam hållbarhetsstrategi med nya hållbarhetsmål.  
Utgångspunkten för strategin och hållbarhetsmålen ryms inom våra prioriterade områden: Värdeskapande, Resurseffektivitet, Människor och Kultur samt Ansvarsfulla relationer.

Arbetet gör vi i dialog med viktiga intressenter såsom kunder, partners, experter och forskare.
Målet är att skapa en stark, transparent hållbarhetsstrategi som bidrar till koncernens framtida tillväxt och där våra kunder och andra partners har en självklar roll i samarbetet med att finna nya lösningar.

Bland de omvärldsfaktorer med påverkan på Stena Metallkoncernens kommande hållbarhetsstrategi finns, till exempel, den tekniska utvecklingen och digitaliseringen, det globala klimatavtalet, COP21 samt EU:s miljöpolitik.

En annan faktor med stort inflytande på det globala näringslivets hållbarhetsarbete är Agenda 2030.

FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling knyter ihop trender och globala utmaningar i 17 utvecklingsmål. Utgångspunkten är att tackla planetens miljöutmaningar, i synnerhet klimatförändringarna, och att utveckla människors välbefinnande i samklang med fungerande ekonomier till år 2030. Mer konkret innebär detta bland annat att säkra energi, mat och vatten för alla, vara varsam med planetens resurser genom hållbar produktion och konsumtion, bygga hållbara städer och att skapa inkluderande samhällen där goda arbetstillfällen skapas och där jämlikhet och rättvisa råder. Partnerskap för hållbara lösningar är också en viktig del.

Näringslivet har en viktig del i att målen förverkligas.

Stena Metallkoncernen utvärderar för närvarande FNs mål som en del i arbetet med hållbarhetsstrategin för att identifiera målområden där Stena Metallkoncernen kan utveckla sin egen verksamhet och samtidigt bidra till Agendan.

Läs om våra prioriterade områden.

 

  • Dela denna sida