Prioriterade områden

Sex prioriterade områden inom vilka forsknings- och innovationsinsatser bör koncentreras för att stärka svenska styrkeområden.

 

Samverkan
Skapa den kunskapsöverföring som krävs för att ta ett helhetsgrepp över produktens livscykel och effektivisera materialanvändningen i hela värdekedjan.

Ekodesign och resurseffektiv produktion
Möjliggör resursbesparingar i materialanvändning och produktionsprocesser över en produkts livscykel.

Innovativa affärsmodeller
Skapa värde som bygger på funktion och nytta snarare än på att sälja nya produkter.

Teknik och processer för hållbar resursåterföring
Återskapa ett maximum av användbar sekundär råvara och ett minimum av avfall. Gör det möjligt att sluta kretsloppen.

Hållbara konsumtionsmönster
Resurseffektiv konsumtion gynnar hållbar produktion.

Effektiva systemlösningar och styrmedel
Skapa en rättvis spelplan som gynnar resurssmart materialanvändning i industri och samhälle – det ska vara lätt att göra rätt.

Dela denna sida