Resurssmart materialanvändning

1280x400_FoU_resurssmart_CompQual80.jpg

Stena Metall koordinerade arbetet med att ta fram Forsknings- och Innovationsagendan för resurssmart materialanvändning som tar ett helhetsgrepp för en smartare och effektivare materialanvändning.

Reduce, Reuse och Recycle

Resurssmart materialanvändning innebär förebyggande av avfall, ökad återanvändning, ökad materialåtervinning samt ökat utnyttjande av produktionsspill, använda komponenter och produkter.  I en cirkulär ekonomi används, återanvänds och återvinns samhällets tillgängliga resurser i effektiva system. Resurssmart materialanvändning innebär effektivisering vilket i sin tur innebär ökad produktivitet, konkurrenskraft och hållbar tillväxt.

Resurssmart Materialanvändning

Läs hela Forsknings- och Innovationsagendan "Resurssmart Materialanvändning - så förnyar vi svenska styrkeområden" (pdf).

Syftet med Agendan:

  • Ligga till grund för Forsknings- och Innovationssatsningar som exempelvis Strategiska Innovationsprogram kopplat till området Resurssmart materialanvändning.
  • Genom Resurssmart materialanvändning stärka svensk miljöteknikindustri, främja innovativa, resurssmarta materialval i industriella processer, hitta förnyade metoder för design för återvinning, affärsmodeller för återanvändning etc.

Tillsammans har vi formulerat en vision för resurssmart materialanvändning 2030 bygger på en grundprincip där varje generation äger nyttan av produkter och tjänster men lämnar tillbaka materialen till kommande generationer.

Sex prioriterade områden inom vilka forsknings- och innovationsinsatser bör koncentreras för att stärka svenska styrkeområden har identifierats:

1. Samverkan
2. Ekodesign och resurseffektiv produktion
3. Innovativa affärsmodeller
4. Teknik och processer för hållbar resursåterföring
5. Hållbara konsumtionsmönster
6. Effektiva systemlösningar och styrmedel

Vill du veta mer? Kontakta: marta.bergfors@stenametall.se

Projektet har delfinansierats av Vinnova.

Dela denna sida