Omvärldsfaktorer

För att långsiktigt utveckla Stena Metallkoncernens verksamheter krävs förståelse för de omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten, kunden och andra intressenter. Särskilt betydande är det ökade behovet av råvaror på en global marknad, den snabba tekniska och digitala utvecklingen samt det nödvändiga i att minska den negativa klimatpåverkan. För att möta förändringarna krävs det kontinuerliga investeringar, men utvecklingen ger också möjligheter för alla parter att samarbeta, utveckla nya affärslösningar och ta ansvar på vägen mot en cirkulär ekonomi.

1. GLOBALA FAKTORER

 • Ökat behov av råvaror
 • Klimatförändringar
 • Digitalisering and teknisk utveckling

2. INITIATIV FÖR ATT MÖTA GLOBALA FAKTORER

 • FN:s globala utvecklingsmål
 • Klimatkonventionen och Parisavtalet 2015
 • Stockholmskonventionen
 • Baselkonventionen
 • Europa 2020, EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning

3. LAGSTIFTNING OCH STANDARDER

 • EU:s cirkulärpaket
 • Regler och miljökrav för återvinning/avfallshantering/export
 • Lagkrav kemikalieanvändning i produkter
 • Regler om producentansvar
 • Lokala regler och krav

4. FÖRÄNDRAT BETEENDE HOS FÖRETAG OCH KONSUMENTER

 • Miljömedvetenhet
 • Ökat fokus på samarbete och innovation
 • Fokus på lösningar för circulär ekonomi
 • Dela denna sida