Resurseffektivitet

1280x400_stenaaluminium_0662_retusch_CompQual80.jpg

Stena Metallkoncernen strävar efter ett hållbart användande av resurser. Materialåtervinningen ökar och energianvändningen minskar med hjälp av förbättrade arbetssätt och ny teknik. Med mer effektiva processer förbättras såväl lönsamhet som koncernens klimatavtryck.

Koncernen bedriver sedan flera år ett strukturerat förbättringsarbete. Affärsområde Recycling var först ut med ett sammanhållet och lean-inspirerat program för effektivare produktion. Programmet, kallat Stena Way of Production (SWOP), introducerades 2013 och har sedan dess utvecklats och implementerats i flera andra affärsområden. Det har även implementerats ute på filialerna under namnet Stena Way of Branches (SWOB).

Inom programmet ligger fokus på ständiga förbättringar, genom ett harmoniserat arbetssätt som har bidragit till att Stena Metallkoncernen i dag är en mer lärande organisation där verksamheten är säkrare och mer kostnadseffektiv.

Stena Aluminium har det ständiga förbättringsarbetet medfört en utveckling mot högeffektiva produktionsprocesser. Förbättringsarbetet fokuserar nu på att garantera och förbättra den interna logistiken, men också på energieffektivisering. På övergripande koncernnivå utvecklas ledningssystem för att ytterligare harmonisera arbetssätt inom och mellan olika bolag och enheter.

SYSTEMATIK GER MINSKADE UTSLÄPP

Stena Metallkoncernen arbetar systematiskt med process- och energieffektiviseringar genom ambitiösa målsättningar, kartläggningar och uppföljningar. Ett exempel är Stena Components som redan 2012 genomförde en energikartläggning av produktionen i Nybro och som sedan dess arbetar metodiskt för att minska utsläppen av koldioxid. I Danmark arbetar Stena Recycling med energiledningssystem under ISO 14001 och har med just den åtgärden kunnat minska elkonsumtionen med 4 procent. Inom koncernen ökar andelen förnybar energi, bland annat genom användandet av el från vattenkraft och genom att analysera möjligheten att utöka användningen av fossilfria drivmedel i arbetsmaskiner.

MINSKAD PÅVERKAN MED OPTIMERADE TRANSPORTER

Koncernens transporter är en betydande källa till utsläpp. Ur ett livscykelperspektiv är den totala miljöpåverkan, trots transporterna, mycket lägre än om man producerat råvaran från jungfrulig råvara. Bolagen strävar mot att samordna och effektivisera sina transporter och resursflöden. Störst möjlighet att minska antalet transporter i värdekedjan har bolagen när det gäller transporter mellan de egna anläggningarna. Som stor beställare av transporter har Stena Recycling lyckats minska utsläppen per transporterat ton. I Sverige har utsläppen per ton hanterat material minskat med 45 procent sedan 2008.

För Stena Recycling i Polen är minskade transporter en viktig del av upphandlingar – med målet att markant minska utsläppen av koldioxid genom minskade transporter. Flertalet bolag har fattat beslut om att en större andel fordon ska leva upp till Euro 6- klassificeringen, både vad gäller egna fordon och dem som körs av entreprenör. Stena Stål tecknar nya avtal som omfattar en rapporteringsskyldighet för kunden när det gäller koldioxidutsläpp genom värdekedjan.

Inom bolagen utvecklas också koncept med kombinerade transporter. Exempelvis strävar Stena Stål efter att öka fyllnadsgraden i transporter till kund. Också Stena Oil arbetar målinriktat med att utnyttja ledig transportkapacitet. Dels genom uthyrning men också genom sin service där de efter bunkring tar med sig fartygens spolvatten in till land. Spolvattnet renas av Stena Recycling och går tillbaka till naturen, oljan separeras och återanvänds inom industrin. Stena Nordic Recycling Centers strategiska placering i Halmstad gör att anläggningen blir en resurs för återvinning av material också för övriga nordiska länder samt Polen. Tillgången till ett effektivt vägnät, goda tågförbindelser och Halmstad hamn gör investeringen till ett återvinningsnav med miljöriktiga transporter. Etableringen har gjort det möjligt även för Stena Technoworld att se över sitt materialflöde.

I och med att verksamhet som tidigare bedrevs i Malmö flyttats till Halmstad, minskar det totala antalet transporter markant. I Sverige strävar Stena Recycling sedan många år mot att lägga över lastbilstransporter på tåg där merparten av tågtransporterna körs med elektriska lok som drivs på el märkt med bra miljöval.

I Älmhult har Stena Aluminium byggt in huvuddelen av materialhanteringen under tak. Effekten blir kortare och färre interntransporter vilket fått positiv intern och extern miljöpåverkan. Hantering under tak minskar också mängden lakvatten som behöver hanteras.

ÅTERVINNING AV VATTEN I PRODUKTION

Flertalet bolag har genomfört åtgärder för att minska vattenförbrukningen. Stena Aluminium har renoverat vattenledningar och Stena Components har installerat processer för att rena och återvinna skärvätska. Stena Recycling i Danmark har etablerat ett nytt vattenreningssystem på anläggningen i Roskilde. I den finska fragmenteringsanläggningen används minimalt med färskvatten då man istället samlar in och använder regnvatten. Det polska systerbolaget har genomfört en studie med målet att återvinna 100 procent av vattnet i bolagets fragmenteringsanläggning.

På Stena Nordic Recycling Center har man redan från start ett vattenreningssystem som till största del använder regnvatten.

NY TEKNIK FRÄMJAR UTVECKLINGEN

Digitalisering och automatisering sker med högt tempo och påverkar näringslivets förutsättningar. Samtliga koncernens verksamheter arbetar för att dra nytta av det tekniklyft som utvecklingen innebär för att rationalisera processer och för att effektivisera och säkerställa materialflöden. Ett exempel är det transportledningssystem som har tagits i bruk av Stena Recycling i Danmark, Norge och Finland (och under innevarande verksamhetsår även i Polen). Systemet skapar struktur och erbjuder total transparens i realtid för ordrar, transporter och fakturor. Systemet syftar till att stimulera ett faktabaserat beslutsfattande och innebär goda möjligheter att optimera logistiken och värdekedjan.

Också Stena Oil har fokus på att effektivisera transportplaneringen genom digitala lösningar.

Digitalisering effektiviserar också produktionsflödet. Exempelvis arbetar Stena Recycling i Danmark med ett digitalt deklarationssystem för att öka tillförlitligheten och spårbarheten i flödet, men också för att öka säkerheten i samband med hantering av farligt avfall.

Stena Components har under året investerat i en automatiserad bearbetningscell i Molkom, vilket har gett effektivare produktion och högre leveranssäkerhet. Bolaget utvärderar ytterligare metoder för att öka graden av automation i tillverkningen med syfte att frigöra resurser för mer komplexa arbetsuppgifter.

Fokus framåt för område resurseffektivitet

  • Applicera lean-inspirerat förbättringsarbete på interna funktioner.
  • Vidareutveckla koncernens energieffektiviseringsarbete.
  • Fortsatt implementering av transportledningssystem för ökad effektivisering, kostnadsoptimering och spårbarhet av transporter.
  • Fortsätta investera i ny teknik.
  • Utöka internt samarbete kring minskade utsläpp i dagvatten.
Dela denna sida