Värdeskapande

1280x400_Stena_Malmo_Hamn_skiss_190_CompQual80.jpg

Genom bolagens kvalitetssäkrade tjänster och produkter skapas hållbara värden för kunder och partners och långsiktig lönsamhet för koncernen. En effektiv, innovativ hantering av resurser bidrar till att stärka kundernas eget hållbarhetsarbete och gynnar dessutom samhället. En unik tillgång i morgondagens värdeskapande är koncernens forsknings- och utvecklingsverksamhet där man i samverkan med kunder, akademin och andra samarbetspartners utvecklar och levererar lösningar för en framtid med cirkulär ekonomi.

Återvinning har en avgörande roll i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi och skapar stora värden genom hela materialkedjan; från produktdesign till återvinning och leverans av råvaror tillbaka till industrin.

För koncernens återvinningsbolag är målet att hitta de mest resurseffektiva och värdeskapande sätten att ta tillvara kundernas restprodukter och öka andelen material som kan användas som ny råvara. Resultatet blir en ökad miljönytta samtidigt som kunden stärker sitt miljöarbete och sin lönsamhet. Under verksamhetsåret invigdes Stena Nordic Recycling Center, Nordens modernaste återvinningsanläggning. Anläggningen är resultatet av en omfattande processutveckling som gör att kundernas resurser kan tas tillvara på ett ännu effektivare sätt.

Innovativa tjänster och produkter för resurseffektivitet

Verksamhetsåret 2016/2017 har sett ett ökat fokus på att komma in ännu tidigare i kundens värdekedja med hjälp av ett antal nya tjänster. Stena Recycling i Sverige har startat en ny avdelning, Hållbara affärer, för att stötta kunderna i hållbarhetsrelaterade projekt. Tillsammans med kund optimeras avfallshanteringen genom att realisera värden som tidigare varit dolda med resultatet att kunden får en bättre arbetsmiljö, sparar tid, minskar spill, frigör värdefulla ytor och ökar värdet på avfallet. Med tjänsten Design för återvinning erbjuds demonteringsanalyser och rådgivning om hur man ska agera för att främja återvinning redan i konstruktions- och designfasen. 

Stena Oil samarbetar med sina kunder för att möta det nya svaveldirektivet som träder i kraft 2020 och har tagit fram en ny typ av bränsle för lokala förhållanden. Bolaget arbetar tillsammans med oljebolagen för att utveckla en lågsvavlig olja som klarar kommande globala gränsvärden. 

Stena Aluminium utvecklar och anpassar aluminiumlegeringar tillsammans med och efter kunderna och deras kunders behov. I den egna prov-verksamheten säkras och valideras råvarukvaliteten inför legeringstillverkningen. Under året påbörjades en förstudie kring produktion av legeringar för strukturdetaljer helt baserade på återvunnen råvara. Strukturdetaljer är komponenter som bland annat behöver ta upp stora belastningar under snabba händelseförlopp, exempelvis fordonsdetaljer vid krock. 

Återanvändning är en viktig del i den cirkulära ekonomin och ytterligare ett kliv i avfallstrappan. I dialog med kunder som levererar elektronikavfall till Stena Technoworld, utvecklas nya områden som lämpar sig för återanvändning. Ett exempel är processorer och andra datorkomponenter. Under året har man hittat nya kunder för dessa produkter i Europa, men också i Asien. 

Den digitala transformationen ger möjligheter att utveckla nya tjänster och ökade samarbeten med kunden. I en cirkulär ekonomi krävs en ökad transparens mellan parterna och med delad information fördjupas kunskapen om kundens affär och möjligheten att bidra till deras hållbarhetsarbete. Många av Stena Recyclings kunder använder i dag en kundportal med bland annat avfallsstatistik som ger dem nya insikter om avfallsströmmar och underlag för strategiska beslut om förbättringar.

Samarbeten utvecklar produkter och processer

Under 2016 bildades New Ventures, ett nytt bolag med uppdrag att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter, till exempel för att möta ett kundbehov. Den första produkten att lanseras är Repur markskiva, en unik produkt som tillverkas av återvunnen polyuretan från isoleringen i uttjänta kylskåp. Markskivan används för att isolera och avfukta fastigheter. Repur är ett gott exempel i det viktiga arbetet med att omklassificera avfall till produkt.

Ett exempel från Stena Recycling är ProFuel där man tillverkar ett energirikt bränsle av en avfallsfraktion som tidigare varit svårhanterad och där delar av materialet har deponerats. ProFuel levereras som pellets och kan användas av energiintensiv industri istället för jungfruliga bränslen eller till produktion av fjärrvärme och el. Under verksamhetsåret har Heidelberg Cement testat ProFuel vid tillverkningen av cement vilket hjälper dem utveckla sitt hållbarhetsarbete då fossilt bränsle ersätts med ett återvunnet bränsle. Under ett lyckat storskaligt test processades 50 ton ProFuel i Chalmers förgasningsanläggning. Resultaten visade att ProFuel i framtiden kan fungera som råvara vid tillverkning av ny plast. Även en restprodukt från Stena Aluminiums verksamhet kan nu användas som produkt istället för att deponeras. Vid framställning av återvunnen aluminium uppstår ett avfall, saltslagg. Saltslaggen snabbkyls i dag för att möjliggöra ytterligare återvinning av aluminium som finns i slaggen. Därefter kan saltslaggen användas i en process för att framställa syntetslagg – en produkt som används vid stålframställning.

Forskning för framtidens resurshantering

Nya produkter och material innebär högre krav på producenter, men också på återvinningsföretagen som måste ligga steget före. Genom att analysera trender går det att utveckla metoder för framtida återvinning och skapa ännu mer värde. Samarbete med högskolor och universitet är en nyckel i arbetet. Stena Metall samarbetar med ett antal ledande högskolor och universitet och ofta är även kunden direkt involverad i projekt kopplade till forskningen.

Vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har Stena Metall-koncernen inrättat en professur i industriell materalåtervinning och därigenom etablerat en forskningsplattform som är unik ur ett internationellt perspektiv. Professuren firade under året tioårsjubileum. Verksamhetsåret 2016/2017 har professuren bemannats av två professorer och tio doktorander i olika projekt och arbeten.

Kvalitet och service i fokus

Kvalitet och leveranssäkerhet står i fokus för samtliga affärsområden. Arbetet börjar hos kunderna och i deras behov av säkrade produkter och tjänster. 

Återvinningsbolagen erbjuder tryggheten med kontroll av materialet i hela kedjan. Såväl Stena Recycling som Stena Aluminium har egna laboratorier för att säkerställa krav och utveckla nya lösningar. Ett arbete med att ytterligare förbättra laboratorieverksamheten pågår på Stena Nordic Recycling Center. 

För kunder till försäljningsbolaget Stena Metal International är materialkvaliteten avgörande. Det är av största vikt att kunden får just det material som är rätt för deras behov, och samarbetet utvecklas löpande genom frekvent kunddialog och uppföljning.

För att ytterligare stärka expertisen kring enskilda materialslag har Stena Recycling under året etablerat ett flertal materialcenter runt om i Sverige. Här samlas expertis inte bara kring materialets inneboende kvaliteter utan också kring logistik och teknik. Med en större mängd material på en och samma plats kan man investera i ännu bättre teknik och höja materialvärdet. Ett exempel är en aluminiumkvalitet som nu kan levereras direkt till primärverk och på så sätt uppfylla en kunds hållbarhetsmål om att använda en högre grad av återvunnen råvara i sin produktion. För Stena Components, som är underleverantörer av industrikomponenter, är det millimeterprecision och tidskritiska leveranser som gäller. Under året har bolaget investerat i robotteknik och arbetat med att ytterligare förfina sina processer.

Stena Aluminium och flera återvinningsbolag investerade under året i nya materialhallar. När material förvaras inomhus skyddas det från fukt och temperaturskillnader vilket ger bättre förutsättningar för smältugnar och återvinningsprocesser.

Under verksamhetsåret har, bland annat, Stena Stål, utvecklat sitt serviceerbjudande genom digitala tjänster. Det har blivit ännu enklare att beställa och transportledet har optimerats med fokus på leveranser just-in-time. Stena Stål påbörjade under 2017 också tester av den omtalade blockchaintekniken och utvärderar om den kan användas som ett sätt att verifiera äktheten i de produkter som bolaget levererar.

Fokus framåt för område värdeskapande

  • Utveckla nya områden som lämpar sig för återbruk.
  • Hitta nya produkter för omklassificering av avfall till produkt.
  • Fortsätta driva projekt för ökad materialåtervinning av plast.
  • Arbeta för ännu effektivare materialåtervinning och ökad återanvändning av litiumjon-batterier.
Dela denna sida