Samarbete mellan AVR och HaloSep

2022-07-04

Halosep_1280x400_CompQual80.jpg

Rotterdam, torsdagen den 23 juni 2022 – Det holländska bolaget AVR tecknar avtal med HaloSep AB för att utvärdera möjligheten till lokal återvinning av förorenade rester från rökgasreningen.

AVR har beslutat att utvärdera möjligheterna att lokalt hantera sina farliga rökgasreningsrester genom ett partnerskap med det svenska företaget HaloSep AB.

Halosep Generic 3D-model of a commercial HaloSep Plant_CompQual80.png

Generisk 3D-modell av en HaloSep-anläggning

HaloSep-processen är en patenterad lösning som omvandlar det farliga avfallet till ofarliga och användbara fraktioner. Genom att välja HaloSeps lösning skulle AVR i Rotterdam bli mer cirkulärt genom att återvinna materialresurser och minska anläggningens miljöpåverkan. HaloSep-processen behandlar flygaskan och den förorenade sura skrubbervätskan i en patenterad process och omvandlar det farliga avfallet till tre ofarliga och användbara fraktioner.

De tre fraktionerna är en metallfraktion redo för återvinning, en annan är en renad saltsaltlösning som kan raffineras och återanvändas i industrin och den tredje är en icke-farlig oorganisk produkt som kan användas i byggmaterial.

Det första steget i partnerskapet startar i juni och kommer att leverera i en genomförbarhetsstudie, en konceptuell design och inkludera alla dokument som krävs för miljötillståndsprocessen.

- HaloSep har utvecklat en mycket intressant kemisk återvinningsteknik för våra svåra avfallsströmmar och en HaloSep-anläggning är redan i drift vid en avfallsenergianläggning i Köpenhamn. Denna lovande teknik skulle passa perfekt in i AVR:s strategi för att maximera energi- och råvarueffektiviteten och minimera CO2-avtrycket och annan negativ miljöpåverkan. Detta är ett nästa steg för att skapa en ren värld där ingenting går till spillo, säger Michiel Timmerije, Director Energy Residues på AVR.

Staffan Svensson, VD HaloSep AB pekar på vikten av partnerskapet med AVR, en av de mest välrenommerade avfallsenergiaktörerna i Europa och säger:
- Vi är glada över att genomföra detta projekt tillsammans med AVR för en förbättrad miljö.

Om HaloSep AB
HaloSep AB är ett dotterbolag till Stena Metall Group, ett svenskt ledande återvinningsföretag med fokus på norra och västra Europa. HaloSep AB erbjuder en unik och hållbar lösning för hantering av rökgasrester från WtE-anläggningar som stödjer ett cirkulärt samhälle.

https://www.halosep.com/

Om AVR

AVR är specialiserat på hantering av olika typer av restavfall: hushålls- och kommersiellt avfall, avloppsvatten, pappersmassarester, avfallsved och farligt avfall. AVR strävar kontinuerligt efter att uppnå maximal återvinning av energi, råvaror och andra material från restavfall genom en effektiv, ändamålsenlig och säker affärsverksamhet.

Vi ser till att plast, kartong, och metaller återvinns och att mineralrester används i vägbygge. Och genom att förbränna det som inte källsorteras levererar vi hållbar ånga, värme och el till vårt närområde utan användning av fossila bränslen. På detta sätt bidrar AVR på ett viktigt sätt till att uppnå de Nederländska och Europeiska klimat- och energimålen.

Dela denna sida