Stena Metallkoncernen ingår nytt låneavtal om SEK 1 600 mkr

2020-05-28

Aluminium_granulate_CompQual80.jpg

Stena Metallkoncernen förstärker sin likviditet genom att uppta två nya lån av Svensk Exportkredit (SEK), som finansierar svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder.

Lånen är fördelade på fyra respektive fem år och uppgår till vardera SEK 800 mkr. Bägge lånen är delvis garanterade av Exportkreditnämnden (EKN), med uppdrag att främja svensk export. Lånen är dokumenterade via en emission av obligationslån och i samband med emissionen har Stena Metallkoncernen och SEK även överenskommit om att återköpa obligationslån om SEK 400 mkr med förfall 2021.

Så här fördelas aktuell förfallostruktur för Stena Metallkoncernens obligationslån. Lånet med förfall 2023 är ett grönt obligationslån.

Diagram_CompQual80.JPG

Göteborg den 28 maj 2020

För mer information kontakta
Peter Gustafsson, Finanschef Stena Metall
peter.gustafsson@stenametall.se
tel +46 70 775 20 12.

Om Stena Metall
Stena Metallkoncernen har sju verksamhetsområden på mer än 200 platser i tio länder. Koncernen har en nettoomsättning på 27 400 MSEK. Varje år återvinner och förädlar Stena Metall sex miljoner ton avfall och uttjänta produkter samt förser kunder med nödvändiga råvaror, stålprodukter och marina bränslen. Genom forskning och utveckling arbetar vi för att möta framtidens utmaningar med nya, hållbara lösningar. Stena Metalls 3 500 medarbetare samarbetar nära med partners och kunder för att skapa värde ur såväl ett affärsperspektiv som för miljön och samhället i stort.

Dela denna sida