ett stena utan olyckor

sakerhetsarbete_1280x400_CompQual80.jpg

Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet är grundläggande i vårt affärsmannaskap. Tillsammans arbetar vi för en stark säkerhetskultur och en hälsosam arbetsmiljö. Vi delar kunskap och lär av varandra. På Stena ska alla kunna känna sig trygga.

Stena Metallkoncernens hälso-, arbetsmiljö- och säkerhetspolicy är en viktig byggsten i arbetet för att skapa säkra arbetsplatser med trygga medarbetare. Den speglar ledningens engagemang i frågan och möter de krav som finns i nationell lagstiftning.

STENA METALLKONCERNENS HÄLSo-, ARBETSMILJÖ­ OCH SÄKERHETSPOLICY 

Inom Stena Metall:

 • tror vi att alla skador och hälsorisker kan förebyggas
 • främjar vi en stark säkerhetskultur och en hälsosam arbetsmiljö
 • förväntar vi oss transparens så att lärdomar kan dras och kunskap delas
 • vill vi vara en arbetsplats där alla är inkluderade och känner sig trygga
 • ser vi hälsa, arbetsmiljö och säkerhet som en grundläggande del av vårt affärsmannaskap

För att uppnå detta: 

 • följer vi gällande lagstiftning och interna krav
 • är linjecheferna ansvariga och föregår med gott exempel
 • tar alla anställda och inhyrd personal individuellt ansvar för att informera sig om säkerhetsrutiner och för att utföra arbetet säkert
 • analyserar och förebygger vi systematiskt hälso-, arbetsmiljö- och säkerhetsrisker samt arbetar med kontinuerliga förbättringar
 • rapporterar vi och utreder olyckor, tillbud och andra avvikelser samt vidtar åtgärder så att återupprepande förhindras
 • arbetar vi målmedvetet med hälso-, arbetsmiljö- och säkerhetsförbättringar
 • har vi nolltolerans avseende trakasserier och våld
 • ser vi att delaktighet och samarbete inom hela organisationen är grundläggande
 • granskar vi systematiskt behovet av rätt kunskap, färdigheter och resurser på alla nivåer
 • set vi till att det finns tillräckligt med tid att arbeta säkert

 

Dela denna sida