Visselblåsartjänst

whistleblow_1280x400_compqual80_CompQual80.jpg

RAPPORTERA ÖVERTRÄDELSER MOT UPPFÖRANDEKODEN

Inom Stena Metallkoncernen strävar vi efter att alla medarbetare skall vara ansvarstagande och ha ett korrekt uppförande i enlighet med lagen och värdena i vår uppförandekod. Anställda är vanligtvis de första att märka om något olagligt pågår eller om värden i uppförandekoden kränks på ett allvarligt sätt.

Om du upptäcker något som bryter mot Stena Metallkoncernens uppförandekod är det viktigt att du rapporterar det.

Det kan vara allvarliga händelser som bryter mot lagen eller inte är förenligt med uppförandekoden och som kan skada Stena och/eller annan part.

Anonyma anmälningar får bara gälla händelser som är brottsliga eller som inte är förenliga med vår uppförandekod och som kan få allvarliga konsekvenser för Stena och/eller annan part.


Exempel på områden som kan rapporteras är missförhållanden som rör:

• Bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor, penningtvätt eller annan ekonomisk brottslighet.

• Offentlig upphandling, konkurrensrätt, transportsäkerhet, miljöskydd eller personuppgifter.

• Andra missförhållanden som strider mot lag eller föreskrifter.

• Allvarliga överträdelser av Stena Metallkoncernens uppförandekod.

I visselblåsarsystemet finns separata visselblåsarkanaler för alla Stena Metalls koncernbolag med minst 250 anställda. Relevant bolag väljs i samband med registrering.

 

Visselblåsarsystemet tillhandahålls av en extern part, WhistleB, NAVEX Global. 

Dela denna sida

Whistle_400x400_CompQual80.jpg

HUR KAN JAG RAPPORTERA?

I första hand ska du prata med din närmaste chef. Om detta inte är lämpligt, kontakta din chefs chef eller HR-ansvarig i ditt bolag.

Om ovanstående val inte bedöms möjliga kan du rapportera till en extern visselblåsartjänst. Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt.


Det finns olika sätt att delge en misstanke via visselblåsartjänsten:

Alternativ 1: Rapportera skriftligen genom visselblåsarsystemet.

Alternativ 2:  Rapportera muntligen genom att ringa angivet nummer för berört koncernbolag som finns publicerat i visselblåsarsystemet.

Alternativ 3: Rapportera vid ett fysiskt möte genom att lämna in en begäran om fysiskt möte via visselblåsarsystemet eller via telefon.

Till visselblåsartjänsten