Finans

1200x400_investor_relations_koncernens_internbank_CompQual80.jpg

AB Stena Metall Finans bedriver finansiell verksamhet och intern bankverksamhet inom koncernen, i Göteborg och Zug, Schweiz. Bolaget har sju medarbetare.

Ansvarsområden

Stena Metall Finans ansvarsområden omfattar:

  • Ansvarar för koncernens cash management.
  • Bidrar till koncernens resultat på lång och kort sikt genom en effektiv hantering och förvaltning av koncernens likvida medel.
  • Bevakar de finansiella marknaderna.
  • Avväger risknivåer när det gäller koncernens kundkrediter.
  • Säkerställer koncernens långsiktiga finansiering och därmed tillgång till likviditet.
  • Följer kapitalmarknaden och dess utveckling för att kunna optimera koncernens finansiering via obligationer och bankfinansiering.

Likviditet och finansiering

Koncernens externa finansiering sker via obligationsmarknaden och via banksystemet.

Investeringsverksamheten

Den finansiella portföljen består f.n. av fyra individuella delar: Basportföljen, övervägande bolag med relativt stabil intjäningsförmåga och låg konjunkturkänslighet.

Icke korrelerade tillgångar, hedgefonder med olika strategier och ingen till mycket låg korrelation med aktiemarknaden.

Private Equity, innehav i olika PE-fonder, fonderna har olika inriktning och olika geografiska marknader.

Trading, främst opportunistisk handel, samt vissa innehav som inte kan kategoriseras till de övriga tre portföljerna.

 

VD Peter Gustafsson

Dela denna sida